Københavns Go Klub

Hjem | Spil & bøger | Resultater | Home

 

Vedtægter for Københavns Go Klub.

§ 1

Klubbens navn er Københavns Go Klub, og dens formål er at fremme kendskabet til og interessen for go. Det fremmes bl. a. ved medlemskab at Dansk Go Forbund og aktiv deltagelse i dets aktiviteter.

§ 2

Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle klubbens anliggender og kan indkaldes med mindst en måneds varsel på krav af mindst 1/3 af klubbens medlemmer.

§ 3

Den ordinære generalforsamling - der indkaldes at bestyrelsen - afholdes årligt i perioden 15. januar - 1. marts på en ordinær spilleaften.
Her vælges
1. formand
2. kasserer
3. såvidt muligt yderligere 3 bestyrelsesmedlemmer dog mindst 1.
Disse udgør klubbens bestyrelse.

Regnskab for det foregående kalenderår fremlægges til godkendelse.
Der træffes bestemmelse om spilletid, spillested og kontingent, og der behandles spørgsmål, som er af almindelig interesse for klubben.
Afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal.

§ 4

Bestyrelsen optræder på klubbens vegne og kan under ansvar over for generalforsamlingen disponere til klubbens bedste og formålets fremme. Afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal. Ved lige stemmetal er formandens stemme afgørende.
Ved frafald skal den resterende del af bestyrelsen så vidt muligt supplere sig selv. Bestyrelsen skal dog mindst bestå af tre medlemmmer.

§ 5

Man er medlem nâr man har betalt kontingent en gang.
Dersom et klubmedlem på noget tidspunkt skylder kontingent for de foregående tre måneder, er vedkommende ekskluderet. Genoptagelse i klubben kan kun ske mod forudgående betaling af ovennævnte restance. Et medlem der er i restance i Dansk Go Forbund eller i en klub der er medlem af Dansk Go Forbund, kan ikke optages som medlem at Københavns Go Klub.

§ 6

Bestyrelsen bør i videst udstrækning sørge for, at der afholdes turneringer, som er tilgængelige for alle klubbens medlemmer.
Til at lede disse turneringer vælger bestyrelsen en turneringsleder og fastsætter regler for turneringen.

§ 7

Forandringer i klubbens vedtægter kan kun ske på en generalforsamling, når forslaget er udsendt skriftligt sammen med indkaldelsen, og kun når 2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget. Bestemmelse om klubbens ophævelse kan kun vedtages, dersom mindst 3/4 af samtlige klubbens medlemmer stemmer derfor.
Skulle klubben ophøre at bestå, tilfalder dens eventuelle formue ligeligt klubbens medlemmer.

København 4. februar 1988.

 

Opdateret 2011-02-25 af  Torben Pedersen