Københavns Go Klub

Forside | Spil & bøger | Resultater | Vedtægter | Home

 

Referat af ekstraordinær generalforsamling 3. juni 2019

Dagsorden:

1.    Valg af dirigent: Mikkel Kragh Mathiesen

2.    Valg af referent: Mathis Isaksen

3.    Forslag til ændring af klubbens vedtægter: Enstemmigt vedtaget ved 8 fremmødte medlemmer samt 1 stemme afgivet ved fuldmagt. 

Nye vedtægter:

 

Vedtægter for Københavns Go Klub.

§ 1 Navn

Foreningens navn er Københavns Go Klub, og den har hjemsted i Københavns kommune.

§ 2 Formål

Klubbens formål er
- at fremme kendskabet til og interessen for brætspillet go.
- at fremme medlemmernes muligheder for at udøve og dygtiggøre sig i spillet.

Disse formål søges opnået ved blandt andet
- at organisere regelmæssige klubmøder, hvor der spilles go.
- at organisere goturneringer, som er åbne for medlemmer og andre.
- at organisere undervisning for børn, unge og voksne.
- at foranstalte foredrag, demonstrationer og andre udadvendte aktiviteter.
- at være medlem af Dansk Go Forbund.

§ 3 Generalforsamling

Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle klubbens anliggender.
Den ordinære generalforsamling afholdes årligt i perioden 15. januar - 1. marts. Denne indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel, eventuelt ved opslag på klubbens hjemmeside eller e-mail.
Her vælges
1. formand
2. kasserer
3. så vidt muligt yderligere 3 bestyrelsesmedlemmer dog mindst 1.
Disse udgør klubbens bestyrelse.
Der vælges endvidere revisor og evt. revisorsuppleant.
Regnskab for det foregående kalenderår fremlægges til godkendelse.
Der træffes bestemmelse om spilletid, spillested og kontingent, og der behandles spørgsmål, som er af almindelig interesse for klubben.
Afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal blandt klubbens medlemmer.

§ 4 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller på krav af mindst halvdelen af klubbens medlemmer. Bestyrelsen skal indkalde med dagsorden med mindst to ugers varsel og senest fire uger efter, at der er indgået ønske om det.

§ 5 Bestyrelsen

Bestyrelsen optræder på klubbens vegne og kan under ansvar over for generalforsamlingen disponere til klubbens bedste og formålets fremme. Afgørelser i bestyrelsen træffes ved simpelt stemmeflertal. Ved lige stemmetal er formandens stemme afgørende.
Ved frafald skal den resterende del af bestyrelsen så vidt muligt supplere sig selv. Bestyrelsen skal dog mindst bestå af tre medlemmer.
Bestyrelsen organiserer regelmæssig undervisning for interesserede medlemmer og udpeger en ansvarlig for dette.
Bestyrelsen bør sørge for, at der afholdes turneringer, som er tilgængelige for alle klubbens medlemmer.

§ 6 Medlemskab

Alle, der ønsker det, kan blive medlem.
Man er medlem, når man har betalt kontingent.
Hvis et klubmedlem ikke har betalt kontingent 3 måneder efter klubbens ordinære generalforsamling, kan vedkommende ekskluderes.

§ 7 Tegningsret

Klubben tegnes af formanden og ét øvrigt bestyrelsesmedlem.
Ved beløb under 3.000 kr. kan kassereren alene underskrive.

§ 8 Vedtægtsændringer

Forandringer i klubbens vedtægter kan ske på en generalforsamling, når forslaget er udsendt sammen med indkaldelsen, og kræver at to tredjedele af de fremmødte stemmer for forslaget.

§ 9 Klubbens opløsning

Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun vedtages på en generalforsamling, dersom mindst tre fjerdedele af samtlige klubbens medlemmer stemmer for. Skulle klubben ophøre at bestå, tilfalder dens eventuelle formue Dansk Go Forbund.

 

 

 

Vedtægter

Referat af generalforsamlinger.

Opdateret 2020-02-23 af  Torben Pedersen