Københavns Go Klub

Forside | Spil & bøger | Resultater | Vedtægter | Home

 

Referat af generalforsamling 2015

Referat af generalforsamling i Københavns Go Klub 16. februar 2015 

1. Valg af dirigent

Jannik Gram

2. Valg af referent

Mathis Isaksen

3. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

4. Formandens beretning

Københavns Go Klub har afholdt Ambassador’s Cup og DM, ligesom vi også har gjort i de seneste par år. På PR-siden har klubben deltaget i J-Popcon og vi har deltaget i et indslag i Radio 24/7. Der har været et godt og stabilt fremmøde på klubaftenenerne, hvor der sædvanligvis dukker 6-7 personer op i snit.

5. Regnskab

Kasserer melder en lille forbedring i regnskabet, da der kun er et lille underskud på ca. 2000 kr. på trods af at der i år ikke er søgt tilskud fra DGF. Det skyldes en lille fremgang i medlemsantallet, men det bemærkes at kassebeholdningen stadig bliver mindre. Ingen anmærkninger fra revisor, og regnskabet og fremlæggelsen af dette godkendes.

6. Turneringer

Det planlægges at vi traditionen tro holder Ambassador’s Cup i det kommende år. DM holdes næste gang i Odense, så her forventes kun deltagelse fra Københavns Go Klub.

Der diskuteres om vi skal afholde Copenhagen Open, som et kort, evt. endagsturnering, ligesom vi også diskuterede sidste år. Dette forslag er forsamlingen positivt stemt overfor.

Det vedtages at bestyrelsen planlægger og afholder Copenhagen Open, med al sandsynlighed i efterårsferien 2015.

7. Undervisning/ PR/Nye medlemmer

Vi tager ikke til J-popcon i år grundet manglende interesse blandt klubbens medlemmer, og erfaringen viser at det ikke har haft stor indvirkning på medlemsantallet i klubben.

Der har været efterspurgt mere aktivitet mht. undervisning i klubben, men pga. Efterspørgslens størrelse og mængden af ressourcer i klubben holder vi indtil videre fast i ’1. mandag i måneden’ ordningen, og aftaler evt. andet med de personer som måtte være interesserede.

Det diskuteres at vi bør forbedre vores kommunikation omkring turneringer, da det virker som om, at en del ikke opdager at der f.eks. afholdes Amb. Cup.

Det foreslåes at vi får sat gang i en mailingliste, og at vi har tilmeldingslister klar, når en turnering afholdes.

Desuden besluttes det at vi opretter en facebookgruppe, så vi også kan bruge dette til annoncering. Ansvarlig for dette er Matias Egeberg.

8. Spillested og –tid

Uændret.

Sidste år diskuterede vi om det var muligt at finde andre (billigere) spillesteder. Dette er der ikke kommet noget ud af, og forsamlingen bliver enige om at nuværende spillested egentlig er udmærket. I stedet bør der fokuseres på bedre økonomi i fremtiden.

9. Kontingent/Budget

Der er et mindre underskud i klubbens regnskab, og det vurderes at dette kan dækkes enten ved at hæve kontingentet, eller ved søgning af tilskud.

Det besluttes at holde kontingentet uændret i år, med øje på at det muligvis skal hæves ti næste år. I stedet vil klubben forsøge at ansøge om tilskud fra DGF, da der sandsynligvis også skal indkøbes materialer til salg og evt. turneringspræmier.

10. Valg

Formand: Jannik Gram

Kasserer: Torben Pedersen

Bestyrelsesmedlemmer: Mathis Isaksen, Matias Egeberg, Mikkel Kragh-Mathisen

Revisor: Jan Bärenholdt

Revisorsuppleant: Jannik Rasmussen

 

11. Evt.

Intet


Kontingent

Kontingentet er kr. 600,- pr. år. 

Klubbens medlemmer bedes venligst betale kontingent for 2015 inden 9. marts. Pengene kan indbetales på konto: 1551-0002118068. 

Ordinært kontingent: kr. 600,- pr. år.
Under 18 år: kr. 250,- pr. år.
Under 15 år: kr. 100,- pr. år.
Passivt kontingent: kr. 100,- pr. år.

Vedtægter

Referat af generalforsamlinger tidligere år.

Opdateret 2015-02-18 af  Torben Pedersen